Věrnostní program

Podmínky členství věrnostního zákaznického programu a užívání zákaznické karty (dále Masokarty) ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o.

  1. Členem věrnostního zákaznického programu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po předání vyplněné a podepsané přihlášky uživatele Masokarty (dále uživatel) v kterékoli prodejně ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. (dále ŘEZNICTVÍ). Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasí uživatel s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Po platném zaregistrování může zákazník začít využívat Masokartu a výhody členství.
  2. Masokarta je opatřena EAN kódem sloužícím k identifikaci na pokladních terminálech, je vystavena na jméno uživatele a zůstává majetkem společnosti ŘEZNICTVÍ. Na každého uživatele je vystavena jedna Masokarta.
  3. Masokarta nabývá platnosti a uživatel může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství okamžikem jejího vystavení ze strany společnosti ŘEZNICTVÍ.
  4. Uživatel může své členství kdykoli zrušit vrácením Masokarty osobně v kterékoli prodejně ŘEZNICTVÍ nebo doporučeným dopisem na adresu ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o., Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice. K zániku členství dochází automaticky ke dni, kdy byla Masokarta vrácena v prodejně, nebo doručena poštou na výše uvedenou adresu.
  5. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení Masokarty je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit společnosti ŘEZNICTVÍ na lince 465 549 083, 465 549 300 nebo na e-mail: reznictvi@zdsloupnice.cz, kde bude Masokarta zablokována. Požádá-li o to, je mu na prodejně vystavena Masokarta nová. Na tuto novou Masokartu mohou být převedeny nevyčerpané body, pokud o to uživatel požádá na lince 465 549 083. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití Masokarty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně uživatel.
  6. Uživatel se zavazuje informovat společnost ŘEZNICTVÍ o změně údajů vyplněných v přihlášce.
  7. ŘEZNICTVÍ je oprávněno ukončit členství uživatele, jestliže jeho Masokarta nebyla použita po dobu jednoho roku. Tím není dotčeno právo uživatele přihlásit se k členství do věrnostního zákaznického programu opakovaně.
  8. Za každý nákup v kterékoli prodejně ŘEZNICTVÍ při předložení a identifikaci Masokarty v pokladním systému, budou na bonusové konto Masokarty připsány body tak, že za každých 10 Kč hodnoty nákupu bude připsán 1 bod. Po dosažení hodnoty 100 bodů na bonusovém kontu, získává uživatel kredit v hodnotě 10 Kč, který bude moci utratit při následujících nákupech. Při čerpání získaného kreditu (platba kreditem), se výše uplatněného kreditu v nákupu nezapočítává do bonusového konta – za hodnotu kreditu nejsou načítány body. Při zadání dne a měsíce narození v přihlášce do věrnostního zákaznického programu bude v tento den při uskutečněném nákupu uživateli připsán dvojnásobný počet bodů do bonusového konta, jako dárek k narozeninám od ŘEZNICTVÍ.
  9. Uživatel podpisem přihlášky uděluje společnosti ŘEZNICTVÍ po dobu trvání svého členství souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce a údajů souvisejících s členstvím pro interní, marketingové a propagační účely společnosti ŘEZNICTVÍ, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel zejména výslovně souhlasí s tím, aby společnost ŘEZNICTVÍ ukládala jeho osobní údaje uvedené na přihlášce do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím, především údaje o frekvenci nákupů, jejich množství a složení a údaje o čerpání výhod Masokarty. Po dobu členství má uživatel právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů (tj. právo žádat společnost ŘEZNICTVÍ o vysvětlení, právo žádat společnost ŘEZNICTVÍ o odstranění závadného stavu, právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).
  10. Aktuální znění podmínek členství je dostupné také v každé prodejně ŘEZNICTVÍ.

             Tyto podmínky členství jsou účinné od 1. 1. 2017.