Masokarta - náš věrnostní klubový program

Skip Navigation Links

Masokarta - náš věrnostní klubový program

Víte, že za každý nákup u nás můžete získat body, které se dají využít k dalším nákupům?
Víte také, že držitelé naší masokarty mohou nakupovat za zvýhodněné klubové ceny?
Ještě naši masokartu nemáte? Stačí požádat o vydání naší masokarty osobně v naší podnikové prodejně, nebo elektronicky. 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ MASOKARTY
případně žádost o doplnění chybějících údajů

 

Podmínky členství věrnostního zákaznického programu a užívání zákaznické karty (dále Masokarty) ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o.

1. Členem věrnostního zákaznického programu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po předání vyplněné a podepsané přihlášky uživatele Masokarty (dále uživatel) v kterékoli prodejně ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. (dále ŘEZNICTVÍ). Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasí uživatel s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Po platném zaregistrování může zákazník začít využívat Masokartu a výhody členství.

2. Masokarta je opatřena EAN kódem sloužícím k identifikaci na pokladních terminálech, je vystavena na jméno uživatele a zůstává majetkem společnosti ŘEZNICTVÍ. Na každého uživatele je vystavena jedna Masokarta.

3. Masokarta nabývá platnosti a uživatel může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství okamžikem jejího vystavení ze strany společnosti ŘEZNICTVÍ.

4. Uživatel může své členství kdykoli zrušit vrácením Masokarty osobně v kterékoli prodejně ŘEZNICTVÍ nebo doporučeným dopisem na adresu ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o., Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice. K zániku členství dochází automaticky ke dni, kdy byla Masokarta vrácena v prodejně, nebo doručena poštou na výše uvedenou adresu.

5. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení Masokarty je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit společnosti ŘEZNICTVÍ na lince 465 549 083, 465 549 300 nebo na e-mail: reznictvi@zdsloupnice.cz, kde bude Masokarta zablokována. Požádá-li o to, je mu na prodejně vystavena Masokarta nová. Na tuto novou Masokartu mohou být převedeny nevyčerpané body, pokud o to uživatel požádá na lince 465 549 083. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití Masokarty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně uživatel.

6. Uživatel se zavazuje informovat společnost ŘEZNICTVÍ o změně údajů vyplněných v přihlášce.

7. ŘEZNICTVÍ je oprávněno ukončit členství uživatele, jestliže jeho Masokarta nebyla použita po dobu jednoho roku. Tím není dotčeno právo uživatele přihlásit se k členství do věrnostního zákaznického programu opakovaně.

8. Za každý nákup v kterékoli prodejně ŘEZNICTVÍ při předložení a identifikaci Masokarty v pokladním systému, budou na bonusové konto Masokarty připsány body tak, že za každých 10 Kč hodnoty nákupu bude připsán 1 bod. Po dosažení hodnoty 100 bodů na bonusovém kontu, získává uživatel kredit v hodnotě 10 Kč, který bude moci utratit při následujících nákupech. Při čerpání získaného kreditu (platba kreditem), se výše uplatněného kreditu v nákupu nezapočítává do bonusového konta – za hodnotu kreditu nejsou načítány body. Při zadání dne a měsíce narození v přihlášce do věrnostního zákaznického programu bude v tento den při uskutečněném nákupu uživateli připsán dvojnásobný počet bodů do bonusového konta, jako dárek k narozeninám od ŘEZNICTVÍ.

9. Uživatel označením na přihlášce a podpisem přihlášky uděluje společnosti ŘEZNICTVÍ po dobu trvání svého členství souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce a údajů souvisejících s členstvím pro evidenci věrnostního zákaznického programu společnosti ŘEZNICTVÍ, v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění. Uživatel zejména výslovně souhlasí s tím, aby společnost ŘEZNICTVÍ ukládala jeho osobní údaje uvedené na přihlášce do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím – čerpání výhod Masokarty. Po dobu členství má uživatel právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení dle článku 15 nařízení EU 2016/679 a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení článcích 16 – 21 (tj. právo žádat společnost ŘEZNICTVÍ o opravu osobních dat, omezení zpracování, výmaz, právo vznést námitku, přenositelnost údajů).

10. Uživatel označením na přihlášce a podpisem přihlášky uděluje společnosti ŘEZNICTVÍ po dobu trvání svého členství souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce pro marketingové a propagační účely společnosti ŘEZNICTVÍ, v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění. Uživatel zejména výslovně souhlasí s tím, aby společnost ŘEZNICTVÍ ukládala jeho osobní údaje uvedené na přihlášce do své databáze pro marketingové a propagační účely. Po dobu členství má uživatel právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení dle článku 15 nařízení EU 2016/679 a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení článcích 16 – 21 (tj. právo žádat společnost ŘEZNICTVÍ o opravu osobních dat, omezení zpracování, výmaz, právo vznést námitku, přenositelnost údajů).

11. Aktuální znění podmínek členství je dostupné také v každé prodejně ŘEZNICTVÍ.

 

Tyto podmínky členství jsou účinné od 25. 5. 2018.